Terms

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 22 listopada 2015 roku.

Uzyskując dostęp do witryny, usług i aplikacji firmy ForActive, użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin („Regulamin”). Usługi te są własnością firmy ForActive Sp. z o.o. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki użytkownika. Jeśli użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie powinien korzystać z usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każdą czynność wykonywaną za pośrednictwem jego konta i zobowiązuje się nie sprzedawać ani nie przekazywać swojego konta innym osobom.
 2. Zabronione jest udostępnianie za pośrednictwem serwisu treści zawierających elementy przemocy, nagości, częściowej nagości, treści dyskryminacyjnych, niezgodnych z prawem, promujących nienawiść, treści pornograficznych oraz zdjęć i innych treści o podtekście seksualnym.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie swojego hasła w tajemnicy i dbanie o jego bezpieczeństwo.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne postępowanie i wszelkie dane, teksty, pliki, informacje, nazwy użytkownika, obrazy, treści graficzne, zdjęcia, profile, pliki audio i wideo, dźwięki, utwory muzyczne, dzieła autorskie, aplikacje, linki i inne treści lub materiały (zwane łącznie „treściami”) przesyłane, publikowane lub wyświetlane przez użytkownika za pośrednictwem serwisu.
 5. Zabrania się tworzenia lub wysyłania niechcianych wiadomości e-mail do użytkowników serwisu ForActive, a także dodawania niechcianych komentarzy, polubień i innych form komercyjnych lub napastliwych komunikatów (znanych jako „spam”).
 6. Niedozwolone jest używanie nazw domen lub adresów URL witryn w polach imię i nazwisko, chyba że uzyskano na to wcześniej pisemną zgodę serwisu ForActive.
 7. Zabrania się zakłócania działania serwisu lub serwerów czy sieci związanych z serwisem, m.in. poprzez przesyłanie jakichkolwiek robaków, wirusów, oprogramowania szpiegowskiego, złośliwego oprogramowania lub jakiegokolwiek innego kodu zakłócającego działanie oprogramowania i systemów informatycznych lub uszkadzającego je. Niedozwolone jest modyfikowanie i zakłócanie sposobu wyświetlania strony internetowej serwisu ForActive w przeglądarce lub na urządzeniach użytkowników poprzez wstawianie zawartości bądź kodu lub w inny sposób.
 8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu serwis ForActive zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika z serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ForActive nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane za pośrednictwem serwisu. Użytkownik korzysta z serwisu na własne ryzyko. W przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu albo narażenia serwisu ForActive na ryzyko odpowiedzialności prawnej w inny sposób zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania Użytkownikowi całości lub części serwisu.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie, zakończenia świadczenia usług bądź zablokowania dostępu Użytkownika do serwisu z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia, w dowolnym momencie i bez żadnych zobowiązań z tego tytułu.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian do Regulaminu („zmiany Regulaminu”) według własnego uznania. Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianach Regulaminu, zanim wejdą one w życie, chyba że zmiany te będą umotywowane względami prawnymi lub administracyjnymi. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień o zmianach Regulaminu poprzez ich publikację na stronach serwisu i akceptuje fakt, że korzystanie z usług (lub podejmowanie innych określonych przez nas czynności) po wejściu w życie zmian Regulaminu oznacza akceptację tych zmian. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wszelkimi wprowadzonymi zmian przed skorzystaniem z usług. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich publikacji bądź w późniejszym momencie określonym w niej i od tego momentu obowiązują w odniesieniu do korzystania z serwisu. Przed wejściem w życie zmiany Regulaminu wszystkie zaistniałe spory będą rozwiązywane w oparciu o obecny Regulamin.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do serwisu dowolnemu użytkownikowi z dowolnej przyczyny i w dowolnym momencie.